The Pipe of Freedom, Thomas Stuart Smith 1815-1869